Algemene Voorwaarden
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN F.M.B Timmerwerken en Traprenovatie

Artikel 1. Toepassing Algemene Verkoopvoorwaarden
1.1 Deze algemene Verkoopvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen F.M.B Timmerwerken en Traprenovatie., hierna te noemen Fmb Timmerwerken en Traprenovatie, en haar afnemers. Zij maakt deel uit van alle aanbiedingen tot, een overeenkomsten inzake, de verkoop van zaken en het verrichten van leveringen en/of diensten door Fmb Timmerwerken en Traprenovatie

Artikel 2. Algemeen
2.1 Indien deze Algemene Verkoopvoorwaarden op grond van artikel 1 van toepassing zijn, ziet de afnemer hierbij uitdrukkelijk af van toepassing van zijn of haar inkoopvoorwaarden.
2.2 Afwijkingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.3 Indien op enig moment zowel de inkoopvoorwaarden van de afnemer en deze Algemene Verkoopvoorwaarden  beiden van toepassing zijn zullen bij strijd tussen de verschillende voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden prevaleren, tenzij en slechts voor zover, F.M.B de inkoopvoorwaarden van de afnemer vooraf
uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
2.4 F.M.B is gerechtigd deze Algemene Verkoopvoorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde Algemene Verkoopvoorwaarden treden alsdan in de plaats van de tot dan toe geldende voorwaarden en zijn van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten indien F.M.B. de afnemer een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de
gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.
2.5 Bij strijd tussen enige bepaling uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden en enige dwingend rechtelijke bepaling uit de wet, blijven de overige bepalingen uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden onverminderd van kracht. F.M.B zal de nietige bepaling vervangen door een bepaling die wettelijk geoorloofd is en zoveel mogelijk met de
bedoeling van de oorspronkelijke bepaling overeenkomt.
2.6 F.M.B behoudt te allen tijde uitdrukkelijk haar recht om, op enig moment, strikte naleving van de bepalingen uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden te verlangen. Het niet steeds verlangen van strikte naleving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door F.M.B. brengt niet mee dat zij afstand doet van haar voornoemde recht
op naleving.

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding
3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van F.M.B. in brochures, prijscouranten of in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, ook indien het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt.
3.2 De afnemer is akkoord met en gebonden aan de aan hem ter beschikking gestelde stalen en modellen van F.M.B. en hun specificaties door het plaatsen van een bestelling of order via F.M.B., hetgeen uitsluitend schriftelijk (per fax, e-mail of webshop) kan geschieden. F.M.B. is door een bestelling of order slechts gebonden indien en voor zover deze schriftelijk door F.M.B.is bevestigd, of F.M.B. met de uitvoering daarvan is begonnen.
3.3 Zonder toestemming van F.M.B. kunnen de order of bestellingen van de afnemer niet worden herroepen. F.M.B. heeft het recht zonder opgaaf van redenen een bestelling of order te weigeren. Een weigering van een order of bestelling om wat voor reden dan ook, kan nimmer aanleiding geven tot enige aanspraak op schadevergoeding
van de afnemer ten aanzien van F.M.B..
3.4 Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen van F.M.B. binden F.M.B. slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijs
4.1 De orders worden uitgevoerd tegen de op het moment van bestellen door F.M.B. algemeen gehanteerde prijzen en condities, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), verzend-, of andere kosten welke in verband met de overeenkomst
verschuldigd zijn, tenzij anders is vermeld in aanbiedingen, offertes, prijscouranten of opdrachtbevestigingen. Bijbestellingen en orders onder 50 Euro wordt 15 Eurotransportkosten in rekening gebracht. Indien in dezelfde week de totale waarde van de afleveringen alsnog groter wordt dan 250 Euro, dan vervalt de transporttoeslag van 15 Euro.
4.2 Indien tussen partijen overeenkomstig het bepaalde in 4.1 een andere prijs is overeengekomen dan de gehanteerde prijs op het moment van aflevering en na datum van de totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren, ongeacht de reden daarvoor, een verhoging ondergaan, is F.M.B. gerechtigd de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen indien en voor zover de verhoging redelijk is, tenzij partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen dat het een vaste prijs betreft. Onder kostprijsfactoren vallen, niet limitatief weergegeven: arbeids-, materiaal-, of transportkosten, invoerrechten, belastingen of andere heffingen,valutaschommelingen.
4.3 De afnemer heeft het recht om, binnen 14 dagen nadat hij in kennis is gesteld van de prijsverhoging die F.M.B. conform het bepaalde in artikel 4.2 heeft gehanteerd, de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan F.M.B. te ontbinden, in andere gevallen is de afnemer daartoe niet gerechtigd.
Artikel 5. Betaling
5.1 De afnemer zal, zonder enige aftrek of verrekening, alle betalingen aan F.M.B. op de verkoopfactuur voorgeschreven wijze voldoen door middel van automatische incasso, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen of opde factuur een andere termijn is aangegeven.
5.2 F.M.B.is slechts gehouden tot het verstrekken van eventuele kortingen, bonussen en dergelijke indien de afnemer heeft voldaan aan de nakoming van haar verplichtingen jegens F.M.B..
5.3 Indien de verschuldigde prijs door de afnemer niet binnen de termijn als bepaald in artikel 5.1 is voldaan aan F.M.B., is de afnemer van rechtswege in verzuim en wordt hij over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd aan F.M.B., zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Telkens na afloop van een jaar
wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
De afnemer is, vanaf de datum dat hij van rechtswege in verzuim is, tevens een direct opeisbare boete van 1,5% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
5.4 Indien de afnemer met enige betaling in gebreke is worden alle door de afnemer verschuldigde bedragen aan F.M.B.terstond opeisbaar en  F.M.B. kan de onmiddellijke betaling daarvan vorderen, vermeerderd met de rente zoals is bepaald onder artikel 5.3, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Onverminderd de
rechten van F.M.B. voortvloeiende uit het bepaalde in artikel 5.3, het bepaalde in de vorige zin, het recht van F.M.B. op volledige schadevergoeding en het bepaalde in artikel 10 met betrekking tot ontbinding van de overeenkomst met de afnemer, is F.M.B. gerechtigd de uitvoering van alle opdrachten ten behoeve van de afnemer op te schorten totdat alle door de afnemer aan F.M.B. verschuldigde bedragen zijn betaald. Eventuele (buiten) gerechtelijke
incassokosten welke door F.M.B. worden gemaakt in verband met de inning van enige betaling van de afnemer komen voor rekening van de afnemer.
5.5 Alvorens tot uitvoering van haar verplichting jegens de afnemer over te gaan is F.M.B. te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de verschuldigde bedragen, of een vervangende zekerheid in de door haar gewenste vorm, te verlangen. In geval van levering onder rembours brengt F.M.B. 12,50 euro in rekening bij
bestellingen en orders onder de 250 euro.

Artikel 6. Levering
6.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt de levering op de in het verkoopboek vermelde vaste leverdagen, op een vaste plaats (1 per afnemer), waarbij F.M.B. eenzijdig de wijze van transport en verpakking bepaalt.
6.2 Alle levertijden die door F.M.B. worden opgegeven zijn bedoeld als indicatie en betreffen derhalve geen finale termijn. Overschrijding van de levertijd doet geen verzuim van F.M.B. intreden en geeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding.
6.3 F.M.B. is gerechtigd om een opdracht in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is F.M.B. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.4 De afnemer mag de in ontvangst genomen zaken slechts retourneren indien schriftelijk gemeld en F.M.B. daartoe uitdrukkelijk haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. Chemische producten, beschadigde producten en producten die niet in de originele verpakking zitten worden niet retourgenomen. De
retourzending zal door een F.M.B. medewerker na ontvangst in het magazijn van F.M.B. worden gecontroleerd op bovenstaande. De F.M.B. chauffeur is niet geautoriseerd om deze controle te doen. Daarnaast kunnen goederen bij bezoek van de F.M.B. vertegenwoordiger aan hem aangeboden worden, waarbij hij de goederen op bovenstaande direct controleert. De waarde van de retourgegeven goederen zal niet uitbetaald worden maar wordt verrekend met nieuwe bestellingen.
Indien de zaken op een andere wijze worden geretourneerd, zullen de kosten van de retourzending altijd voor rekening van de afnemer zijn, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
6.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken in ongeschonden toestand onder zich te houden en
om de eventueel door F.M.B. verstrekte voorschriften met betrekking tot de wijze van opslag en behandeling strikt na te leven.
6.6 Indien door F.M.B. een monster of voorbeeld is verstrekt of getoond aan de afnemer, wordt dit vermoed  slechts bij wijze van aanduiding te zijn verstrekt of getoond. De hoedanigheid van de te leveren zaken kunnen derhalve afwijken van het monster of het voorbeeld.
6.7 F.M.B. is naar redelijkheid bevoegd zaken te leveren die afwijken van de order van de afnemer. De afnemer is gedurende 36 uur nadat hij de afwijking van de overeengekomen zaak heeft opgemerkt of deze redelijkerwijs had kunnen opmerken bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, indien de overeengekomen zaak
wezenlijk afwijkt van de geleverde zaak.
6.8 De afnemer is in geval van locatieleveringen verplicht om, in het kader van de AVG, zijn/haar klant erop te wijzen dat persoonsgegevens worden gedeeld met F.M.B.. F.M.B gebruikt deze persoonsgegevens enkel voor de levering van de goederen.
6.9 Indien F.M.B., op verzoek van de afnemer goederen levert op locatie van de eindgebruiker (locatielevering), en er niemand op het afgesproken tijdstip aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, kan F.M.B. de daaruit voortvloeiende kosten in rekening brengen bij de afnemer.

Artikel 7. Risico en eigendomsvoorbehoud
7.1 Op het moment van aflevering gaat het risico voor de geleverde zaken over op de afnemer, ongeacht het bepaalde in artikel 7.2.
7.2 De eigendom van de geleverde of te leveren zaken blijven rusten bij F.M.B. totdat de afnemer volledig heeft voldaan aanzijn betalingsverplichtingen en alle andere verplichtingen die samenhangen met en voortvloeien uit de levering van deze zaken. Overigens blijft de afnemer, ongeacht het bepaalde in de vorige zin, telkens verplicht tot
tijdige betaling.
7.3 De afnemer is, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen zoals weergegeven in 7.2, niet bevoegd om de zaken waarop F.M.B. het eigendomsrecht heeft voorbehouden aan derden te verpanden dan wel bij wijze van ‘zekerheidsstelling over te dragen, anders dan overeenkomstig de normale uitoefening van zijn
bedrijf of de normale bestemming van de zaken.
7.4 F.M.B. is gerechtigd om de zaken met betrekking waartoe de afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen, zoals weergegeven in artikel 7.2 heeft voldaan, onder zich te houden totdat het verschuldigde volledig is voldaan dan wel om de zaken aan derden te verkopen in welk geval de opbrengst na aftrek van de kosten in mindering komt op het door de afnemer verschuldigde.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 De huidige en toekomstige industriële en intellectuele eigendomsrechten, onder meer belichaamd in de door F.M.B.geleverde zaken en diensten alsmede in de merken en logo’s van F.M.B. blijven onverkort rusten bij F.M.B. en worden op geen enkele wijze overgedragen aan de afnemer.
8.2 F.M.B. behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendomsrechten voor op de aan (potentiële) afnemers verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van F.M.B. onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan F.M.B. ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van haar rechten.

Artikel 9. Klachten, aansprakelijkheid en garantie
9.1 De afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering te controleren. De afnemer dient tijdens deze controle na te gaan of (transport)schade is opgetreden en of het geleverde tekorten vertoont. De afnemer is tevens verplicht om zo spoedig
mogelijk na aflevering te controleren of het geleverde ook aan het bepaalde in de overeenkomst voldoet.
9.1.1 De afnemer is verplicht om de klachten in verband met (transport)schade of tekorten die de afnemer bij aflevering kan constateren, in verband  met de plicht tot controle overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.1, binnen 36 uur na levering gespecificeerd en per email aan F.M.B. op te geven. Bij gebreke daarvan verliest de
afnemer jegens F.M.B. al zijn rechten op grond van dergelijke schade of tekorten tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding
van F.M.B..
9.2 Klachten met betrekking tot andere tekortkomingen dan de in artikel 9.2  bedoelde tekortkomingen dient de afnemer schriftelijk en voldoende bepaald aan F.M.B. op te geven terstond nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, daarbij de termijn voor de controleplicht van artikel 9.1 in acht nemende,
waarbij steeds in acht genomen dient te worden dat een klacht met betrekking tot een zaak nimmer later dan 36 uur na aflevering van
die zaak kan worden ingediend. Na 36 uur wordt de afnemer geacht de gekochte zaken zonder schade te hebben ontvangen. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van F.M.B. hoeven klachten na deze termijn niet door F.M.B. te worden behandeld en verliest de afnemer jegens F.M.B. al zijn rechten.
9.3 Klachten van de afnemer omtrent de geleverde zaken, ook indien zij tijdig zijn ingediend, hebben geen opschorting van de betalingsverplichting van de afnemer tot gevolg.
9.4 De afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien een tijdig ingediende klacht door F.M.B. gegrond wordt geacht. F.M.B. dient in dit geval de ondeugdelijke zaken te vervangen of de ontbrekend producten alsnog af te leveren. F.M.B. behoudt zich het recht voor om in plaats van vervanging of aanvulling van
ontbrekende zaken te kiezen voor teruggave van de verkoopprijs tegen retournering aan F.M.B. van de reeds geleverde zaken.
De afnemer is slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien F.M.B. in gebreke blijft met vervanging van de zaken, teruggave van de verkoopprijs, of met het alsnog leveren van ontbrekende zaken. De zaken die onderwerp zijn van een gegronde klacht en voor vervanging in aanmerking komen worden of blijven eigendom van F.M.B. F.M.B. kan de afnemer verplichten om deze zaken, voor rekening en risico van de afnemer, aan haar te retourneren.
9.5 F.M.B. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of van welke aard ook ongeacht de wijze waarop de actie is of wordt ingesteld, waaronder wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, behoudens indien en voor zover dit voortvloeit uit het bepaalde in de vorige leden van dit artikel of de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van F.M.B. Behoudens opzet van de bedrijfsleiding van F.M.B. is aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg-, of indirecte schade steeds uitgesloten.
9.6 In geval van opzet of grove schuld van F.M.B. wordt de aansprakelijkheid van de bedrijfsleiding van F.M.B. ten opzichte van de afnemer beperkt tot ten hoogste tweemaal het bedrag dat de afnemer aan F.M.B. was verschuldigd in verband met de specifieke transactie waaruit of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.
9.7 Alle buitenechtelijke en gerechtelijke kosten die zijn gemaakt in verband met de vaststelling van de schade en
aansprakelijkheid, alsmede ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, ook indien deze kosten een in rechte verkregen proceskostenveroordeling te boven gaan, komen ten laste van de afnemer indien deze op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens F.M.B., waarbij tenminste 15% van het
openstaande bedrag in rekening wordt gebracht en niet minder dan 150 Euro.
9.8 F.M.B. wordt door de afnemer gevrijwaard tegen aanspraken van derden op schadevergoeding
ontstaan door of als gevolg van een onjuist gebruik van de zaken geleverd door F.M.B., alsmede door een gebruik dat niet overeenkomstig  deconstructies van F.M.B. is.
9.9 De afnemer is verplicht, om de bij een door hem/ haar ingediende klacht, de betrokken klant erover te informeren dat, voor de afhandeling van de klacht, persoonsgegevens worden gedeeld met F.M.B. en de leverancier. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de afhandeling van de
ingediende klacht, en zullen enkel voor dat doel gebruikt worden.


Artikel 10. Ontbinding
10.1 F.M.B. heeft het recht om de overeenkomst met de afnemer met onmiddellijke ingang, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling daartoe aan de afnemer, overigens zonder dat F.M.B. tot enige schadevergoeding jegens deafnemer is gehouden en onverminderd de overige rechten van F.M.B., indien:
a. de afnemer toerekenbaar tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens F.M.B.;
b. bedrijf van de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen, wordt stilgelegd, insolvabel is of wordt geliquideerd;
c. de afnemer in staat van faillissement of surséance van betaling is geraakt, onder bewind- of onder curatele is gesteld of een aanvraag omtrent faillissement, surséance van betaling, onder bewindstelling of onder curatelestelling is ingediend;
d. beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van de afnemer.


Artikel 11. Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk
11.1 Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht.
11.2 Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.
Artikel 12. Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan elke omstandigheid die niet aan F.M.B. is toe te rekenen en waardoor de nakoming van de overeenkomst door F.M.B. wordt verhinderd ofnakoming  door de afnemer redelijkerwijs niet meer van F.M.B. kan worden verlangd. Onder overmacht wordt onder meer
begrepen: stakingen en andere collectieve acties van werknemers binnen en buiten het bedrijf van F.M.B., transportproblemen, het geheel  of gedeeltelijk tekort komen van een door F.M.B. ingeschakelde derde en/of problemen met zaken waarvan F.M.B. bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, tenzij deze daartoe in het algemeen ongeschikt zijn, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest alsmede iedere omstandigheid waardoor het voor F.M.B. onmogelijk is om op normale wijze tijdig de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, ongeacht of deze omstandigheden bij het aangaan van de overeenkomst te voorzien waren. F.M.B. blijft gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die verdere kan nadat F.M.B. aan haar verplichtingen uit de overeenkomst had dienen te voldoen.
12.2 De afnemer is in geval van overmacht aan de zijde van F.M.B. niet gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden tenzij de overmacht situatie meer dan drie maanden heeft voortgeduurd. F.M.B. is gerechtigd de overeenkomst met de afnemer te ontbinden indien de uitvoering als gevolg van overmacht blijvend verhinderd is of redelijkerwijs
bezwaarlijk is voor F.M.B.. De afnemer zal in enig geval van overmacht, als is weergegeven in dit artikel, nimmer gerechtigd zijn tot enige schadevergoeding van F.M.B.


Artikel 13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden op grond van artikel 1 van toepassing zijn verklaard, is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen ontstaan uit of voortvloeiende uit een overeenkomst waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij op grond van